ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno 

SŁONECZNA - powoli, ale do przodu

Z pewnością wiele osób zadaje sobie pytanie kiedy „ruszy” budowa wieżowca SŁONECZNA? Choć jej rozpoczęcie ogłoszono wiosną 2017 r., a kilkudziesięciometrowy dźwig ustawiono jeszcze w grudniu ur. przeciętny obserwator poza wyburzeniem fragmentu starego pawilonu teoretycznie nie widzi postępu robót. Czyżby? Jak się okazuje prace budowlane były prowadzone cały czas, ale dotyczyły one zabezpieczenia podłoża co okazało się niezbędnym warunkiem zrealizowania w tym miejscu nowego obiektu mieszkalno-usługowego. Przyjrzyjmy się zatem z bliska temu co do tej pory zostało zrobione.

 

Kiedy w kwietniu 2017 r. przystąpiono do wykonania robót fundamentowych stwierdzono występowanie pokładów węgla kamiennego w rejonie wyburzonych fundamentów istniejącego obiektu – spowodowało to potrzebę wykonania dodatkowych badań geotechnicznych i geofizycznych gruntu. Analiza ta skutkowała koniecznością rozpatrzenia zmiany posadowienia realizowanego budynku - zaproponowano zatem wykonanie palowania stanowiącego podstawę płyty fundamentowej. Dokonane odwierty kontrolne na głębokość 7 m. wykazały jednak brak nośności dla wyżej wymienionego typu posadowienia. W związku z powyższym zaszła konieczność wykonania odwiertu kontrolnego o głębokości do 50m w wyniku czego zdecydowano o konieczności uzdatniania podłoża gruntowego metodą iniekcyjną. W tym przypadku metoda iniekcyjna oznaczała odwiert 6 otworów o głębokości 40-50m, a następnie zatłoczenie ich wykorzystując w tym celu ok. 900m3 specjalnie zaprojektowanej mieszanki cementowej. Analogiczne działania podjęto w trakcie przygotowania gruntu pod budowę galerii Galena.

Kolejnym krokiem było ponowne przeprowadzenie prac pomiarowych, które potwierdziły skuteczność wykonania ww. robót. W ten sposób uzyskano parametry gruntu umożliwiające dalszą realizację budynku. Pomimo tego w celu dodatkowego zabezpieczenia obiektu podjęto jeszcze działania polegające na przeprojektowaniu rodzaju posadowienia łącznie z pogłębieniem wykopu i wykonaniem specjalnego „geomateraca” wg zaprojektowanego przez ekspertów rozwiązania. W budownictwie największym zagrożeniem dla inwestycji jest rutyna i pośpiech w działaniu, które u wykonawcy mogą budzić pokusę pójścia na skróty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z ekspertami w zakresie konstrukcji, geologii i geotechniki Jaworznickie TBS Sp. z o. o. podjęło środki zabezpieczające budowę polegające na dodatkowym wsparciu istniejących fundamentów części usługowej w postaci wykonania od strony wewnętrznej budynku pali typu jetgrouting na długości 30 m. Po tej czynności wymieniono grunt na głębokość 4,5m w obszarze wychodni pokładu węgla, a następnie przystąpiono do robót ziemnych i wykonania wspomnianego wcześniej geomateraca. Roboty te rozpoczęto w drugim tygodniu stycznia. Tak przygotowane podłoże ma zapewnić stabilność fundamentu obiektu mieszkalnego, który dopiero teraz zacznie wyrastać ponad istniejącą zabudowę obecnego pawilonu handlowego. Jaworznickie TBS Sp. z o. o przewiduje, że prace budowlane potrwają w tej inwestycji do końca 2018 r.
Istotną informacją jest również fakt, że dodatkowe środki finansowe, niezbędne do pokrycia kosztów wzmocnienia podłoża oraz płyty fundamentowej zapewnia Jaworznickie TBS Sp. z o. o. – ich źródłem jest natomiast zysk z prowadzonej w ograniczonym stopniu działalności deweloperskiej.
Przypomnijmy: w chwili obecnej JTBS zakończyło budowę 84 mieszkań na wynajem w I etapie Osiedla SFERA i realizuje kolejnych 90 lokali czynszowych oraz 23 mieszkania na własność w II etapie tego przedsięwzięcia. Równocześnie w wieżowcu SŁONECZNA powstaje 49 mieszkań na wynajem 1, 2 i 3 – pokojowych.

Dane kontaktowe

ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

(32) 745 20 60, 745 20 61

biuro@jtbs.jaw.pl

Zgłaszanie awari 517 574 141

Pon-Pt: 7:00 - 15:00


Biuletyn Informacji Publicznej

Pozostałe informacje

Kapitał zakładowy: 34 804 000,00 zł
NIP: 632-17-93-912
REGON: 276845048
KRS: 0000150247
Prezes Zarządu Spółki: mgr inż. Janusz Łach

nr konta PKO BP O/Jaworzno nr: 08 1020 2528 0000 0902 0014 4295
  • Cegielniana domy
  • Cegielniana 27
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego domy