ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno 

1. Informacja o wyborze oferty wraz z uzasadnieniem.
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, wariant 1 pod nazwą „Przebudowa ciągu pieszego (chodnika) przed pawilonem handlowo-usługowym przy ul. Alei Tysiąclecia 1 – 5 oraz budynkiem mieszkalno-usługowym przy ul. Glinianej 12 w Jaworznie” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:
P.U.H."DOMAX" Arkadiusz Mika, NIP 5751383487, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8.
Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami i wymaganiami określonymi w SWZ, jednocześnie pomimo faktu, że cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, możliwe jest zwiększenie tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

2. Informacje i zestawienie złożonych ofert.
Informacje i zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw (firm) i adresów wykonawców oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom:
1) ZRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, NIP 6452519873, 41-922 RADZIONKÓW UL. SIKORSKIEGO 5A, cena brutto: 523 549,50 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy, punktacja – cena: 78,25 pkt, punktacja – rękojmia i gwarancja: 4,00 pkt, punktacja – suma: 82,25 pkt.
2) P.U.H."DOMAX" Arkadiusz Mika, NIP 5751383487, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8, cena brutto: 426 730,05 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy, punktacja – cena: 96,00 pkt, punktacja – rękojmia i gwarancja: 4,00 pkt, punktacja – suma: 100,00 pkt.

3. Informacja o ofertach odrzuconych.
W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/452709

Jaworznickie TBS Sp. z o. o. informuje, że dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę i wymianę 57 sztuk ciepłomierzy w zasobach Jaworznickiego TBS Sp. z o. o. złożonej przez METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o. o. , ul. Taborowa 4, 02-699 Warszawa na kwotę 14 535,00 zł netto.

Dane kontaktowe

ul. Mickiewicza 1, 43-600 Jaworzno

(32) 745 20 60, 745 20 61

biuro@jtbs.jaw.pl

Zgłaszanie awari 517 574 141

Pon-Pt: 7:00 - 15:00


Biuletyn Informacji Publicznej

Pozostałe informacje

Kapitał zakładowy: 34 804 000,00 zł
NIP: 632-17-93-912
REGON: 276845048
KRS: 0000150247
Prezes Zarządu Spółki: mgr inż. Janusz Łach

nr konta PKO BP O/Jaworzno nr: 08 1020 2528 0000 0902 0014 4295
  • Cegielniana domy
  • Cegielniana 27
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego 33ABC
  • Chełmońskiego domy